• 57
  • 4
  • 55

    අපි ගැන

    තරු පහේ 1998 සිට පසුගිය 20years සඳහා චීනයේ යකඩ කම්බි නිෂ්පාදන වෘත්තීය නිෂ්පාදකයා සහ අපනයනකරු වේ.

    හා හොබෙයි පළාතේ අයත් කර්මාන්ත ශාලා Tianjin, දේශීය සාම්ප්රදායික කම්බි නිෂ්පාදන නිෂ්පාදනය වසර 30 කට වැඩි කාලයක් හා වානේ මෝල් අසල ඇති වාසි ගැනීම, උතුරු චීනය ප්රධාන වානේ කර්මාන්තය පදනම Area- අපගේ සමාගමට 

    WhatsApp Online Chat !